آریتمی سینوسی

آریتمی سینوسی

آریتمی سینوسی نوعی آریتمی قلبی (ضربان غیر طبیعی قلب) است. در متداول ترین نوع آریتمی، زمان بین ضربان های قلب می تواند کمی کوتاه تر یا طولانی تر باشند، بسته به این که در حال دم و یا بازدم هستید

فیبریلاسیون دهلیزی

آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی ( Atrial fibrillation – AFib) – شایع ترین اختلال ریتم قلب!

با اختلال ریتم قلب، مانند فیبریلاسیون دهلیزی، ریتم طبیعی قلب مختل می شود. ایمپالس های الکتریکی، که از سینوس نود در دهلیز راست سرچشمه می گیرند،