آریتمی قلبی چیست؟ انواع آریتمی کدامند؟

آریتمی قلبی به ضربان قلب نا منظم گفته میشود. آریتمی یا اریتمی قلبی زمانی رخ می دهد که سیگنال های الکتریکی که ضربان های قلب را تنظیم می کنند، درست کار نکنند.