بیماری دریچه قلب چیست؟

بیماری دریچه قلب زمانی رخ می دهد که یک یا چند دریچه قلب به درستی باز یا بسته نمی شود. هنگامی که بیش از یک دریچه قلب را تحت تاثیر قرار دهد، به آن بیماری چند دریچه ای قلب گفته می شود.