سیگار و بیماری های قلبی

ارتباط میان سیگار کشیدن و بیماری های قلبی میتواند سوال بر انگیز باشد. سیگار کشیدن می تواند تقریبا به هر بخشی از بدن شما از جمله قلب و عروق آسیب برساند.